Vrangshøj

VEDTÆGTER

 FOR

 STØTTEFORENINGEN VRANGSHØJ

§ 1 - Navn

Foreningens navn er STØTTEFORENINGEN VRANGSHØJ.

Foreningens er stiftet den 21. februar 1983.

Foreningens hjemsted er Sorø kommune.

§ 2 - Formål

Støtteforeningen Vransghøjs formål er:

at fremme og støtte initiativer der skaber aktiviteter for alle generationer

at medvirke til at aktiviteterne har gode rammer

at yde tilskud til investeringer og arrangementer i Huset Vrangshøj

§ 3 - Tilslutning

Støtteforeningen Vrangshøj er en selvstændig forening, som under ansvar overfor Sorø Kommune varetager den daglige drift af Huset Vrangshøj iflg. den enhver tid værende overenskomst med kommunen.

§ 4 - Medlemmer

Stk. 1:

Som medlemmer kan optages børn og voksne, (samt virksomheder og institutioner dog uden stemmeret) når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Stk. 2:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

Stk. 3:

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen. Manglende kontingentbetaling betragtes som udmeldelse.

§ 5 - Ledelse

Stk. 1:

Støtteforeningen Vrangshøj ledes af en bestyrelse, på 7 medlemmer. En formand, og 4 bestyrelsesmedlemmer som vælges på generalforsamlingen for en 2 årig periode og 2 suppleanter der vælges for en 1 årig periode.

Seniorklubben og Ungdomsklubben vælger hvert 1. medlem for en 1. årig periode på deres generalforsamling, som indtræder i Støtteforeningens bestyrelse, på lige fod med Støtteforeningens generalforsamlingsvalgte medlemmer. 

Bestyrelsen vælger selv om suppleanterne skal indkaldes til bestyrelsemøderne.

Stk. 3:

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 4:

Støtteforeninges bestyrelse er forpligtiget til samtidig at være bestyrelse for ”Huset Vrangshøj”.

Bestyrelsen kan frit udpege medlemmer fra Støtteforeningen til diverse opgaver.

Stk. 6: 

Valgbar er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 15 år.

§ 6 - Kontingent

Kontingent fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

§ 7 - Forpligtelser

Stk. 1:

 Støtteforeningen Vrangshøjs  medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2:

Støtteforeningen Vrangshøjs medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over kontingentforpligtelsen.

Stk. 3:

Støtteforeningen Vrangshøjs medlemmer har ikke har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

§ 8 - Myndighed

Stk. 1:

Støtteforeningen Vrangshøjs højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af november måned og ind­kal­des ved opslag på foreningens område og ved annoncering i den eller de aviser, som bestyrelsen fin­der det fornødent, med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før.

Stk. 3:

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret.

Stk. 4:

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræ­ves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af disse vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldi­ge stemmer for forslaget.

Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk. 5:

Der føres referat over vedtagne beslutninger.

§ 9 - Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

                             1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere

                             2. Aflæggelse af beretning

                             3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

                             4. Behandling af indkomne forslag

                             5. Fastsættelse af kontingent

                             6. Valg:

                                                          a) formand (vælges for en 2 årig periode)

                                                          b) bestyrelsesmedlemmer (vælges for en 2 årig periode)

                                                          c) suppleanter (vælges for en 1 årig periode)

                                                          d) revisorer (vælges for en 1 årig periode)

                             7.                          Eventuelt

§ 10 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25% af Støtteforeningen Vrangshøjs medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsor­den.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

§ 11 - Tegningsret

Støtteforeningen Vrangshøj tegnes ved underskrift af formanden og 1 bestyrelsesmedlem, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejen­dom af den samlede bestyrelse.

§ 12 - Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 13 - Bestyrelsen

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor.

§ 14 - Referat

Der tages referat fra bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde.

§ 15 - Regnskabsår

Støtteforeningen Vrangshøjs regnskabsår går fra 1. september til 31. august, og inden udgangen af oktober afgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorerne.

§ 16 - Opløsning

Stk. 1:

Støtteforeningen Vrangshøj kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk. 2:

Udover det i stk. 2 nævnte tilfalder Støtteforeningen Vrangshøjs formue ”Huset Vrangshøj” eller andet formål til gavn for lokalområdet. Beslutning sker på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Således vedtaget den 24. September 2018     

 

                                                                    Egon Madsen/dirigent.